top of page

טופס בקשת מלגה

הנהלת עמותת צפונות תרבות שומרת את הזכות לבקש מסמכים נוספים המעידים על מצב כלכלי.  הגשת בקשה זו אינה מחייבת את עמותת צפונות תרבות בשום צורה.

bottom of page