top of page

הנהלת עמותת צפונות תרבות שומרת את הזכות לבקש מסמכים נוספים המעידים על מצב כלכלי.

הגשת בקשה זו אינה מחייבת את עמותת צפונות תרבות בשום צורה.

טופס בקשת מלגה

bottom of page